Voorwaarden

Leveringvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop, en in dat kader te verrichten diensten, waaronder het geven van adviezen. In deze voorwaarden wordt onder koper tevens verstaan de opdrachtgever tot het verlenen van diensten. Tussen ons en koper staat vast dat Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden werd gecontracteerd zij ook op komende transacties onverkort van toepassing zijn. Indien koper naar zijn voorwaarden verwijst heeft verwezen, dan wordt de toepasselijkheid van de voorwaarden hiermee van de hand gewezen. Waar In deze voorwaarden wordt gesproken over ontbinding en opschorting is gedeeltelijke ontbinding/opschorting daaronder begrepen. Wij zijn verplicht om bij het maken van een keuze tussen de in deze voorwaarden aan ons gegeven bevoegdheden met de aan ons bekende belangen van de koper rekening te houden.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN ONTBINDING

1.Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders gemeld. Wij hebben het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de derde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Prijzen die worden genoemd in prijscouranten en advertenties binden ons niet. Dat is wel het geval indien wij In een tot koper gerichte aanbieding prijzen noemen. In dat geval hebben wij niettemin het recht om evidente fouten te corrigeren.

2.Indien wij de overeenkomst wegens een toerekenbaar tekortschieten door koper ontbinden, of de overeenkomst op onze vordering door de Rechter wordt ontbonden, dan heeft deze ontbinding steeds terugwerkende kracht en zakelijke werking. Wij hebben in het geval van een toerekenbaar tekortschieten door de koper tevens het recht om de andere tussen ons en koper lopende overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In die situatie kunnen wij tevens van koper al hetgeen hij ons verschuldigd is in één keer opeisen.

ARTIKEL 3: LEVERING

1.De koper is jegens ons verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c.q. aangeboden.

2.Overeengekomen termijnen van levering zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld. waarbij ons een In overleg met ons te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

3.De overeengekomen leveringstermijn kan door ons. zonder dat wij schadeplichtig worden, door een schriftelijke mededeling worden verlengd. Wij zijn in dat geval verplicht om aan koper een uiterste datum van levering mede te delen. Koper heeft evenwel het recht om aan ons gemotiveerd mede te delen dat niet levering binnen de door ons genoemde termijn voor hem uiterst nadelig is. Indien wij deze mededeling niet of onvoldoende betwisten, zijn wij verplicht om binnen de door hem gestelde termijn tot levering over te gaan.

4.Wij hebben het recht om de te leveren zaken in delen Uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van de In de vorige twee alinea’s verlengde termijn.

ARTIKEL 4: ZEKERHEID

Indien wij voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen verkrijgen omtrent zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper dat wij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van de verplichtingen van de koper mogen twijfelen hebben wij het recht om van hem te eisen dat hij (extra) zekerheid stelt in een door ons te kiezen vorm en/of van hem contante betaling te eisen voor komende leveringen. Indien koper. ondanks ingebrekestelling. aan ons hiervoor bedoeld verlangen niet voldoet, dan mogen wij de overeenkomst voor het geheel of voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd, ontbinden of de nakoming van onze verplichtingen totdat Integrale betaling is gevolgd. opschorten en/of al hetgeen koper aan ons verschuldigd is in één keer opeisen.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de door ons uitgeleverde of nog Uit te leveren zaken gaat eerst op koper over zodra al onze vorderingen -ook die wegens enig tekortschieten door koper-  uit hoofde van bestaande en toekomstige koopovereenkomsten alsmede alle vorderingen wegens krachtens zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden, integraal zijn betaald. De voorbehouden eigendom gaat niet op de koper over indien wij afstand doen van enige vordering op hem. De koper machtigt ons onherroepelijk om indien een derde de zaken voor hem houdt aan die derde mede te delen dat hij die zaken voortaan voor ons moet houden, en, indien wij dat wensen, dat hij deze aan ons moet afgeven. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet in pand geven of die zaken op andere wijze laten strekken tot zekerheid voor de betaling van andere vorderingen dan die van ons. Indien koper dit verbod overtreedt verbeurt hij een boete van 25% van de koopprijs onverminderd ons recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 6: BETALING

De in deze webshop genoemde betalingen dienen vooruit te geschieden

ARTlKEL 7: 0VERMACHT

Overmacht aan onze zijde heeft tot gevolg dat wij -dit naar onze keuze- onze contractuele verplichtingen met behoeven na te komen en de overeenkomst voor het gedeelte dat niet IS uitgevoerd kunnen ontbinden of de nakoming daarvan kunnen opschorten, zonder dat wij verplicht zijn schadevergoeding aan koper te betalen. Als overmacht worden onder meer beschouwd staking en/of Ziekte van onze werknemers wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van onze leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in ons bedrijf, een en ander voor zover als gevolg van deze omstandigheden (verdere) Uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

1. Onverminderd de ons ingevolge deze voorwaarden en de wet toekomende verweermiddelen garanderen wij gedurende één jaar na datum aflevering de deugdelijkheid van onze producten. Ieder vorderingsrecht jegens ons gaat evenwel teniet Indien en zodra de door ons geleverde zaken niet worden gebruikt met inachtneming van de van overheidswege voorgeschreven en de volgens verkeersopvattingen geldende normen, alsmede de eventueel door ons verschafte gebruiksaanwijzingen, en vaststaat dat dit gebruik Invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade.

2.Indien wij een tekortkoming erkennen of deze met inachtneming van het in het vorige lid gestelde komt vast te staan dan hebben wij het recht om koper mede te delen dat wij kosteloos tot herlevering van de afwijkende zaak c.q. aflevering van het ontbrekende overgaan. Indien wij na genoemde mededeling op korte termijn tot levering overgaan, betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen. en heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien aan ons uit de overeenkomst en in verband daarmee aan ons verschafte Informatie blijkt dat latere levering voor koper uiterst nadelig is of koper voorafgaand aan bedoelde mededeling de overeenkomst op rechtmatige wijze buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding bij de Rechter heeft ingesteld en deze wordt toegewezen.

3.Indien blijkt dat ons in verband met de uitvoering van de overeenkomst een toerekenbare tekortkoming is te verwijten en wij met inachtneming van het in deze voorwaarden gestelde schadeplichtig zijn is onze verplichting tot het betalen van schadevergoeding in het geval van vermogensschade beperkt tot ten hoogste het beloop van de met koper overeengekomen prijs. In het geval ander nadeel wordt geleden dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot dat bedrag dat uit hoofde van onze aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt. Desgewenst verzenden wij aan koper omgaand en kosteloos een Uittreksel van de voor hem relevante bepalingen Uit de polis.

ARTIKEL 9: KEURING EN RECLAME

1.De afgeleverde zaken dienen door koper terstond na inontvangstneming In ieder geval gekeurd te worden op hoeveelheid en op de staat van de verpakking. Indien koper hierop aanspraak zou willen maken, dient hij ons onverwijld bij voorkeur per E-mail, op de hoogte te stellen.

2.Voorts dient koper binnen 10 werkdagen na aflevering de zaak op deugdelijke wijze te keuren op overige afwijkingen van hetgeen is overeengekomen en, zo nodig, binnen deze termijn bij ons te reclameren.

3.Indien het gaat om afwijkingen die in geen geval binnen de in de twee vorige leden genoemde termijnen konden worden ontdekt dan dient koper binnen 10 werkdagen nadat hij deze gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij ons te reclameren. Deze regel geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens ons bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die wij kennen of behoorden te kennen. doch niet aan koper hebben medegedeeld.

4.Reclames die worden gedaan na de in dit artikel genoemde termijnen en/of na de in het vorige artikel genoemde termijn van twee jaar, als omschreven in de TAB garantie op deze website, na datum aflevering behoeven wij niet in behandeling te nemen. Koper heeft in dat geval geen enkele vordering op ons. Indien wij een dergelijke reclame toch in behandeling nemen dan dienen onze inspanningen, tenzij Uitdrukkelijk anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige reclame ten onrechte IS geuit en wij In het kader daarvan werkzaamheden hebben verricht c.q. zaken hebben geleverd. hebben wij het recht om dit een en ander aan koper tegen de normaal bij ons geldende prijzen in rekening te brengen.

ARTIKEL 10: ADVIEZEN

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de door ons te geven adviezen. Deze worden geheel vrijblijvend en kosteloos gegeven. Wij aanvaarden wel aansprakelijkheid tot het In artikel 8 bedoelde plafond Indien wij ons op verzoek van de koper op de plaats van het gebruik van de zaak van de situatie op de hoogte hebben gesteld van de koper alle relevante Informatie, ongeacht of wij daarnaar hebben gevraagd, hebben ontvangen en aan de hand van die gegevens en op die situatie afgestemde adviezen hebben gegeven en voorts, indien wij aan koper zonder voorbehoud Instructies hebben gegeven voor het gebruik van de geleverde zaak en vaststaat dat hij dienovereenkomstig heeft gehandeld.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing met Uitsluiting. waar nodig. van het Verdrag der Verenigde Naties Inzake internationale koopovereenkomsten.